ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Άρθρο 1
Έδρα -Όνομα-Σφραγίδα Ο σύλλογος των αναγνωρισμένων Ηπειρωτικών Συλλόγων, Σωματείων και Κοινοτήτων από όλη τη Γερμανία και Ευρώπη,ονομάζεται: «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ» α.Σ. Η έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στουτγάρδη. Η σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή με την κυκλική/περιμετρική ένδειξη «Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης» και φέρει στο μέσο ανάγλυφο χάρτη της Ηπείρου με λιθόκτιστη γέφυρα.

Άρθρο 2
Σκοποί και επιδιώξεις της Ομοσπονδίας
Οι σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η διατήρηση των ηθών και των εθίμων και η καλλιέργεια των ευγενών Ηπειρωτικών παραδόσεων στην Γερμανία και Ευρώπη.
2. Η σύσφιγξη των σχέσεων των Ηπειρωτικών Σωματείων (Συλλόγων, Αδελφοτήτων και Κοινοτήτων) της Γερμανίας και Ευρώπης και η ανάπτυξη δεσμών με τις Ηπειρωτικές Οργανώσεις όλου του κόσμου.
3. Η δημιουργία καλών προϋποθέσεων για την παλιννόστηση των Ηπειρωτών της Γερμανίας και Ευρώπης.
4. Η καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και η προώθηση της μόρφωσης και των επιστημών.
5. Η ανά τον κόσμο προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ηπείρου, καθώς και η οικονομική ανάπτυξη αυτής.
6. Η επιδίωξη και η αποδοχή της συνεργασίας με Ομοσπονδίες και Συλλόγους που έχουν τον ίδιο σκοπό, την ανάπτυξη αλληλεγγύης με όλους τους λαούς της Ευρώπης, στα πλαίσια της ενότητας των Ευρωπαϊκών λαών. 7. Η εξυπηρέτηση των κοινωνικών σκοπών.
8. Η δημιουργία δικτύων νεολαίας, γυναικών και επιστημόνων.
9. Ο συντονισμός των ενεργειών όλων των Συλλόγων μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των λαών και εθνοτήτων, όπου αυτά καταπατούνται.
10. Ο καταρτισμός κοινών προγραμμάτων για την ανύψωση του πνευματικού, κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου της Ηπειρωτικής και εν γένει της Ελληνικής Ομογένειας εκτός Ελλάδος.
11. Η επικουρική υποστήριξη για την ίδρυση Ηπειρωτικών Σωματείων σε κράτη και πόλεις, όπου δεν υπάρχουν.
12. Η επιδίωξη ,αποκλειστικά και άμεσα, της επίτευξης κοινωνικών στόχων σύμφωνα με την παράγραφο «φορολογικά ευνοούμενοι στόχοι» της φορολογικής νομοθεσίας.
13. Η ανιδιοτέλεια και η μη επιδίωξη καταρχήν οικονομικών οφελών.
14. Η χρησιμοποίηση των εσόδων της Ομοσπονδίας μόνο για στόχους που περιλαμβάνονται στο καταστατικό. Τα μέλη δεν λαμβάνουν χρήματα από τα έσοδα της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 3
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι:
1. Οι αποφάσεις των Οργάνων της Ομοσπονδίας.
2. Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εκδρομών και συγκεντρώσεων.
3. Η ίδρυση και η ενίσχυση κοινωφελών ιδρυμάτων.
4. Η συνεχής επαφή και συνεργασία με τους Συλλόγους, τις ντόπιες οργανώσεις, τις Ηπειρωτικές Αρχές στην Πατρίδα και γενικά τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.
5. Η συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών, το Σ.Α.Ε., τις Πανηπειρωτικές Ομοσπονδίες των άλλων ηπείρων, την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, τις Ομοσπονδίες Ελληνικών Κοινοτήτων της Γερμανίας και Ευρώπης, τις άλλες Εθνικοτοπικές Ομοσπονδίες της Γερμανίας και Ευρώπης.
6. Η συνεργασία με φορείς της Γερμανίας και της Ευρώπης όπως Δήμοι, Κοινότητες, Επιμελητήρια και Κοινωφελή Ιδρύματα.
7. Η διενέργεια εράνων, λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων κλπ., για την προώθηση αποκλειστικά κοινωφελών επιδιώξεων και στόχων.
8. Η έκδοση πληροφοριακού δελτίου.
9. Η ίδρυση και διεύρυνση της Ιστοσελίδας, ως κυρίου επικοινωνιακού οργάνου της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.

Άρθρο 4
Ειδικά γνωρίσματα Η Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ευρώπης δεν έχει κανένα κομματικό σκοπό. Απαγορεύεται δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη της Ομοσπονδίας να δρουν κομματικά στο πρόγραμμα και για τους σκοπούς της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 5
Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους 1. Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, υποβάλλεται γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, που συνοδεύεται με το καταστατικό του Ηπειρωτικού Σωματείου, το οποίο θα αναγνωρίζει το καταστατικό και τις αρχές της Ομοσπονδίας. 2. Για την αίτηση αποφασίζει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία (50% συν ένα). 3. Αν απορριφτεί η αίτηση του Σωματείου, πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, να δικαιολογήσει γραπτά την απόρριψή της, μέσα σε τρεις εβδομάδες. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να υποβάλλει στο ανώτατο όργανο τη Γενική Συνέλευση γραπτή ένσταση μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση απόρριψης τής αιτήσεώς του. Η ισχύς της ιδιότητας του μέλους αρχίζει αμέσως μετά την αποδοχή της αιτήσεως και την καταβολή των συνδρομών.

Άρθρο 6
Αποχώρηση Μέλους Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει, με τη θέλησή του από την Ομοσπονδία με γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό συμβούλιό της.

Άρθρο 7
Απώλεια της ιδιότητας του μέλους Η ιδιότητα του μέλους χάνεται:
1. Ύστερα από διάλυση του Σωματείου.
2. Ύστερα από διαγραφή του. Η διαγραφή γίνεται:
• Όταν το μέλος παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού της Ομοσπονδίας, ή τις αποφάσεις του ανωτάτου οργάνου της
• Όταν με τις ενέργειές του βλάπτει την Ομοσπονδία και αντιστρατεύεται τους στόχους της.
• Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Ομοσπονδία.
3. Για τη διαγραφή ενός μέλους αποφασίζει το ΔΣ της Ομοσπονδίας με απόλυτη πλειοψηφία (50 % συν ένα), αφού καλέσει πρωτύτερα το μέλος σε απολογία. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται γραπτά στο μέλος που αναφέρεται και αιτιολογείται η διαγραφή του. To μέλος, που πρόκειται να διαγραφεί, έχει το δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα να υποβάλλει ένσταση εναντίον της αποφάσεως διαγραφής. To ΔΣ της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένο να φέρει την ένσταση στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τελεσίδικα. Μέχρι την τελική απόφαση του ανωτάτου οργάνου ισχύει η απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
4. Μέλη που έχασαν την ιδιότητά τους δε δικαιούνται επιστροφή των εισφορών.

Άρθρο 8
Μέλη της Ομοσπονδίας.
Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
1. Τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει κάθε Ηπειρωτικό Σωματείο στη στην Γερμανία και Ευρώπη με έδρα εκτός Ελλάδος.
2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσει η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ., τα οποία μπορεί να είναι πρόσωπα φυσικού ή νομικού δικαίου και είναι αυτά που συνέβαλλαν υλικά και ηθικά στην πραγματοποίηση των στόχων της Ομοσπονδίας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. Κάθε Σωματείο υποχρεούται να παρουσιάζει το πρακτικό των τελευταίων εκλογών, που να φαίνονται τα τακτικά μέλη, από τον αριθμό των οποίων θα καθορίζεται ο αριθμός των αντιπροσώπων για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 9
Έσοδα της Ομοσπονδίας Τα έσοδα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών της Ομοσπονδίας, της οποίας το ύψος θα καθορίζεται από τη Γεν. Συνέλευση.
2. Οι προαιρετικές συνεισφορές των μελών, οι δωρεές αυτών ,τα κληροδοτήματα καθώς και κάθε άλλου είδους συνεισφορές.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών της Ομοσπονδίας
1. Τα τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους. Όλα τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα είναι τακτικά μέλη.
2. Μη τακτοποιημένα ταμειακώς μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος στις Συνελεύσεις χωρίς να έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.
3. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
4. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5. Κάθε Σύλλογος θα καταβάλλει ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 11
Όργανα της Ομοσπονδίας Όργανα της Ομοσπονδίας είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 12
Η Τακτική Γενική Συνέλευση
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και απαρτίζεται από τα νόμιμα εκλεγμένα μέλη των Ηπειρωτικών Σωματείων, στο ειδικό ψηφοδέλτιο εκλογής αντιπροσώπων ή δια ορισμού από το Σωματείο. Αντιπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση είναι αυτομάτως και όλα τα απερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας τα οποία έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και όχι του εκλέγειν, εκτός αν είναι αντιπρόσωποι του Σωματείου.

2. Η εκπροσώπηση των Σωματείων στη Γενική Συνέλευση θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των ταμειακά τακτοποιημένων μελών τους στις τελευταίες εκλογές. Σύλλογοι, Αδελφότητες, Κοινότητες κλπ. που έχουν έως 30 μέλη θα έχουν 1 αντιπρόσωπο, από 31 μέχρι 60 μέλη 2 αντιπροσώπους, από 61 μέχρι 90 μέλη 3, από 91 μέχρι 120 μέλη 4 και από 121 μέλη και πάνω, 5 αντιπροσώπους.

3. Η τακτική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά ανά διετία από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Επιπλέον μια φορά το χρόνο υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να καλέσει διευρυμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τους προέδρους των Ηπειρωτικών Σωματείων.

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του Προέδρου ή του Δ.Σ., ή εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από το 1/4 των μελών της Ομοσπονδίας εντός 30 ημερών από την αίτησή τους.

5. Ο τόπος και ο χρόνος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με γραπτή πρόσκληση 30 ημέρες πριν από τη πραγματοποίηση της Γ. Σ. , στην οποία αναφέρεται η ημερήσια διάταξη, ο τόπος και ο χρόνος.

6. Η Γ. Σ. έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα 50% συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας πραγματοποιείται αυτή μία ώρα αργότερα στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και με τα παρόντα μέλη. Τα παρόντα μέλη δεν πρέπει να είναι λιγότερα από το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Αντιπροσώπων και με ανάταση της χειρός, εκτός από αλλαγές άρθρων του καταστατικού που χρειάζονται ενισχυμένες πλειοψηφίες. Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης μπορεί να διενεργηθεί μυστική ψηφοφορία.

7. Τη Γενική Συνέλευση ανοίγει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση αδυναμίας ο Αντιπρόεδρος. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο για τη διεξαγωγή των εργασιών της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. Μετά το πέρας της Γεν. Συνέλευσης υπογράφουν τα πρακτικά και τα παραδίδουν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή στον πλειοψηφούντα υποψήφιο εάν πρόκειται για εκλογική Γεν. Συνέλευση.

8. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
• Η τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού και η ψήφιση κανονισμού λειτουργίας.
• Η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το Παγκόσμιο Συμβούλιο
• Η έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων ή ενστάσεων
• Ο έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. καθώς και η επίρριψη ευθυνών ή απαλλαγή των 
   οργάνων αυτών
• Ο καθορισμός του γενικού πλαισίου δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεκτική Επιτροπή
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα, τον Ταμία και έξι ισότιμα μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αντιπρόσωπος από τους Συλλόγους των κρατών της Ευρώπης εκτός της Ελλάδος, όπου υπάρχουν Σύλλογοι.

2. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής γίνεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και συνέρχεται σε σώμα εντός 8 ημερών από την εκλογή τους.

3. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για το Παγκόσμιο Συνέδριο εκλέγεται από την ολομέλεια 3μελής εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας δεν έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

4. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων είναι μυστική και γίνεται με ενιαία ψηφοδέλτια. Σε κάθε ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. θα μπαίνουν μέχρι 5 σταυροί. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη τελευταία θέση γίνεται κλήρωση.

5. Μετά το πέρας των εκλογών η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα τρία μέλη και μαζί με το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον πλειοψηφούντα σύμβουλο.

6. Ένσταση κατά της εγκυρότητας των εκλογών μπορεί να υποβληθεί κατά την διάρκεια των εκλογών ή μετά το πέρας των εκλογών ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Η εκδίκαση της ένστασης γίνεται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή, αναγράφεται στα πρακτικά των εκλογών και είναι τελεσίδικη.

Άρθρο 14
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. διοικεί την Ομοσπονδία βάσει του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, συνεδριάζει τουλάχιστον ανά 6μηνο και έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση 6 μελών του Δ.Σ. και έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται 6 από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται πλειοψηφικά και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει δύο (2) φορές αδικαιολόγητα χάνει την ιδιότητά του και την θέση του καταλαμβάνει ο 1ος αναπληρωματικός. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. την θέση του καταλαμβάνει το επόμενο αναπληρωματικό μέλος και σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα , Γραμματέα ή του Ταμία γίνεται επανεκλογή της χηρεύουσας θέσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες. • Έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων, εφαρμόζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της Γ. Σ.

3. Καθήκοντα και δικαιώματα Προέδρου:
• Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε όλες τις επίσημες περιστάσεις.
• Προεδρεύει των συνεδριάσεων της Γ. Σ. και του Δ.Σ., καλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
• Συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας και έχει μαζί με τον ταμία την ευθύνη
   για  τα οικονομικά της Ομοσπονδίας.
• Επιπλέον μπορεί να ορίσει θεματικές επιτροπές.

4. Καθήκοντα και δικαιώματα Αντιπροέδρου:
• Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας αντικαθιστά τον πρόεδρο εις περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού.

5. Καθήκοντα και δικαιώματα του Γενικού Γραμματέα:
• Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας και συνυπογράφει αυτή μετά
   του προέδρου
• Κρατά το αρχείο της Ομοσπονδίας και γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Καθήκοντα και δικαιώματα του Γραμματέα:
• Ο Γραμματέας αντικαθιστά τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού
• διατηρεί την επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως έφορος τύπου και είναι αρμόδιος για τις νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο/ιστοσελίδα).

7. Καθήκοντα και δικαιώματα Ταμία:
• Ο Ταμίας της Ομοσπονδίας κρατά το ταμείο, εισπράττει τις συνδρομές των μελών
• συνυπογράφει τις επιταγές μετά του προέδρου, διεκπεραιώνει τις πληρωμές και
• συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της Ομοσπονδίας.

8. Το Προεδρείο σύμφωνα με την παράγραφο 26 του BGB αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Ο καθένας εκπροσωπεί ξεχωριστά την Ομοσπονδία.

9. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας προσφέρουν τις υπηρεσίες αφιλοκερδώς, εκτός των εξόδων που υφίστανται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 15
Εξελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για δύο χρόνια όσο και η θητεία του Δ.Σ.. Στο ψηφοδέλτιο μπαίνουν μέχρι δύο σταυροί.
Η τριμελής Ε.Ε. ψηφίζει τον Πρόεδρό της, τον Γραμματέα και το μέλος.

Αρμοδιότητες της Εξελεκτικής Επιτροπής είναι:
1. Ο έλεγχος των οικονομικών της Ομοσπονδίας, όποτε κρίνει σκόπιμο και υποχρεωτικά πριν από το τέλος της θητείας του Δ.Σ.
2. Η έκθεση των πορισμάτων του ελέγχου της κοινοποιείται στο Δ. Σ καθώς και στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16
Αντιπρόσωποι για το Παγκόσμιο Συνέδριο και το Σ.Α.Ε.

1. Στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του Δ.Σ και της Ε.Ε. εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης που λαμβάνουν μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ηπειρωτών Εξωτερικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι αυτόματα αντιπρόσωποι στο Παγκόσμιο Συνέδριο. Τα υπόλοιπα μέλη θα εκλέγονται με ειδικό ψηφοδέλτιο και με την ίδια διαδικασία
που εκλέγεται το Δ.Σ.
Ο αριθμός τους καθορίζεται από το καταστατικό του Παγκόσμιου Συνεδρίου.

2. Οι αντιπρόσωποι για το Σ. Α. Ε. Ευρώπης και στο Παγκόσμιο Σ. Α. Ε. θα στέλνονται ιεραρχικά (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας κλπ.) και εξαρτάται από τον απόλυτο αριθμό των αντιπροσώπων, που ορίζεται από Προεδρικό Διάταγμα.

Άρθρο 17
Τροποποίηση Καταστατικού Η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό με ημερήσια διάταξη, που θα αναφέρονται τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να παίρνεται με την ψήφο κατ' ελάχιστο των ¾ των παρόντων αντιπροσώπων.

Άρθρο 18
Διάλυση της Ομοσπονδίας Η διάλυση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασιστεί από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης χρειάζεται πλειοψηφία των 4/5
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση για διάλυση της Ομοσπονδίας λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων αντιπροσώπων. Σε περίπτωση διάλυσης της Ομοσπονδίας ή πτώσης του μέχρι τώρα ισχύοντος στόχου της, η περιουσία της παραχωρείται στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη Bόννης Γερμανίας, η οποία την κατανέμει ομοιόμορφα σε άπορους Ηπειρώτες φοιτητές.

Άρθρο 19
Ημέρα της Ομοσπονδίας Ως επίσημη μέρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου γιορτή απελευθέρωσης της Ηπειρωτικής Πρωτεύουσας. Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά την διάρκεια της θητείας του θα πρέπει να επιδιώξει την διοργάνωση τουλάχιστον ενός ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ όλων των Σωματείων, που ανήκουν στην Ομοσπονδία.

Γραφείο Τύπου,
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης